Đặt hàng

Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 13/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP NGÀY 19/6/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3, ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp với người lao động, ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vẫn chưa chú trọng đến việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, một số ít có tổ chức triển khai nhưng còn mang tính hình thức.

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Lao động liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thay thế Nghị định số 07/1999/NĐ-CP và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Để việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người lao động tại nơi làm việc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP định kỳ tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả theo quy định.

6. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa có trách nhiệm

a) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến các phòng, ban có liên quan, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động đóng trên địa bàn.

b) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua các cơ quan truyền thông, hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện tổ chức triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP cho chủ doanh nghiệp và Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người lao động trong doanh nghiệp.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh và UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 13/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái