Đặt hàng

Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 33/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện xã hội hóa một số công việc có liên quan đến công tác thi hành án dân sự là một chủ trương lớn của Đảng đã được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và được thể chế hóa theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; ngày 25/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”; Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2278/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Đồng Nai”.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thí điểm chế định Thừa phát lại đúng tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chế định Thừa phát lại để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại, biết được chức năng, nhiệm vụ của Thừa phát lại và thấy được vai trò, sự cần thiết của tổ chức Thừa phát lại trong hoạt động cải cách tư pháp của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

b) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác triển khai và tổ chức quản lý nhà nước về Thừa phát lại theo quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

c) Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc tổ chức chuyển giao nhiệm vụ tống đạt văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại.

d) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức chuyển giao nhiệm vụ tống đạt văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thừa phát lại trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009 của Bộ Tư pháp, Thông tư liên tịch số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

c) Thông tin cho Sở Tư pháp việc thực hiện các công việc về thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

3. Công an tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong lực lượng công an nhân dân.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký xe phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo đề nghị của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và các nghị định của Chính phủ có liên quan về tổ chức, hoạt động việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

c) Chỉ đạo Công an phường, xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật về tố tụng, Điều 44 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

d) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Công an phường, xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại tổ chức bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Khoản 4, Điều 72 Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan về tổ chức, hoạt động việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

đ) Chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan về tổ chức, hoạt động Thừa phát lại.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, đưa tin về hoạt động thí điểm chế định Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của tỉnh. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và quy định pháp luật có liên quan.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động và việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

d) Sở Giao thông vận tải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký phương tiện thủy nội địa, có tham gia giao thông đường bộ phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

đ) Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai và các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về thí điểm chế định Thừa phát lại; theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động thí điểm chế định Thừa phát lại để nhân dân và các tổ chức nắm bắt, sử dụng có hiệu quả về chế định mới.

e) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai:

- Phổ biến về trách nhiệm, hướng dẫn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự, các nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

g) Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự và các nghị định của Chính phủ quy định về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

h) Cục Thuế thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại và các quy định pháp luật về thi hành án, Thừa phát lại có liên quan.

i) Cục Hải quan thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Hải quan cung cấp thông tin phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế, và các nghị định có liên quan về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

k) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 177 Luật Thi hành án dân sự, nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại theo quy định pháp luật có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Thực hiện việc tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Thừa phát lại.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại:

- Thực hiện công việc về thi hành án dân sự quy định của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ chí Minh và quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng và quy định pháp luật có liên quan về hoạt động thực hiện việc thí điểm chế định Thừa phát lại.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể thực hiện một số nội dung sau:

a) Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chuyển giao văn bản tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân.

- Thông tin cho Sở Tư pháp về số lượng và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Thường xuyên thông tin cho Sở Tư pháp việc kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án dân sự và trong hoạt động thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong toàn ngành kiểm sát.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong thành viên của tổ chức mình và nhân dân.

Ngoài các quy định cụ thể tại Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái