Tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, các huyện, thị tại tỉnh Đồng Nai; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tòa án nhân dân thành phố, các huyện, thị tại tỉnh Đồng Nai.