Để làm cơ sở nộp đơn yêu cầu Thi hành án cho đương sự, Văn phòng Thừa Phát Lại Biên Hòa thực hiện việc xác minh điều kiện Thi hành án cho các Bản án, Quyết định do Tòa án và cơ quan Thi hành án các cấp ở tỉnh Đồng Nai ban hành đối với tất cả các loại tài sản cần xác minh cả trong và ngoài khu vực tỉnh Đồng Nai bao gồm: bất động sản, động sản....